Profil školy História školy Zamestnanci Hudobný odbor Výtvarný odbor Tanečný odbor

Riaditeľ školy:

Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. art.

Zástupkyňa riaditeľky:

Jana Plachtinská

Vedúce predmetových komisií:

Hudobný odbor: Mgr. Simona Petričková
Výtvarný odbor: Mgr. Libuša Vyšná
Tanečný odbor:  Mgr. Elena Jurenová
 

Oddelenie klávesových nástrojov:

klavír: 

Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. art.
Katarína Vernarecová
PhDr. Lucia  Boroňová, PhD.
Mgr. Simona Petričková

akordeón: 

Mgr. Jana Stephany

keyboard: 

Mgr. art. Ján Zeman
 

Oddelenie strunových nástrojov:

husle: 

Mária Pitoňáková
Jana Plachtinská
Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková

gitara: 

Mgr. Ľubomír Jaroš, DiS. art.

Michal Konečný

Oddelenie dychových nástrojov:

Robert Orgován - zobcová, altová a priečna flauta, klarinet, saxofón

Mgr. art. Ján Zeman - zobcová flauta, klarinet

 

Spevácke oddelenie:

spev: 

Erik Macko, DiS. art.

Skupinové vyučovanie:

hudobná náuka: 

Mgr. Dana Orgovánová Vrlíková

Mgr. Simona Petričková

Spevácky zbor: 

Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. art.

 

Výtvarný odbor:

Mgr. Libuša Vyšná
Mgr. Jana Khouri
Mgr. Svetlana Beťková

Mgr. Eva Makarová

Tanečný odbor:

Oddelenie moderného tanca: 

Anna Plešková


Oddelenie ľudového tanca: 

Mgr. Elena Jurenová 
Ing. Alexandra Žiaková

Nepedagogickí zamestnanci:

Ekonomický zamestnanec: 

Eva Griešová

Školník:

Milan Repček

Upratovačka: 

Lenka Mezovská