• Vyučovanie v ZUŠ

  Vyučovanie prebieha i naďalej prezenčne s obmedzením podľa podmienok COVID automatu v II. stupni ohrozenia.

   

 • Plenárna schôdza OZ Paleta a husle

 • Vzdelávacie poukazy pre šk.rok 2021/22

  Vzdelávacie poukazy môžete odovzdať do piatka 24. septembra 2021.

  Vzdelávacími poukazmi nie je možné zaplatiť príspevky na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v ZUŠ (t. j. školné) v súlade s § 9 ods. 9 Nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z.

  Poukazy je možné odovzdať svojmu triednemu učiteľovi alebo vedeniu školy v kancelárii.

  Získané prostriedky budú použité na nákup a ladenie nástrojov, údržbu učebných pomôcok a materiálno-technického zabezpečenia pre žiakov školy.

  Ďakujeme Vám za podporu.

 • Voľby do Rady školy

  Mesto Liptovský Hrádok, ako zriaďovateľ Základnej umeleckej školy (ďalej ZUŠ) a riaditeľstvo ZUŠ Liptovský Hrádok oznamuje, že v zmysle § 24 ods. 16 a § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2  vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 230/2009, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, dňa 10.septembra 2021, t.j. v piatok, sa uskutoční voľba zástupcov rodičov do Rady školy v čase od 14.00 – 16.00 hod. v ZUŠ Liptovský Hrádok.

 • Výška mesačného príspevku - šk.r. 2021/2022

  Výška mesačného príspevku (ŠKOLNÉ)

  1. polrok 2021 / 2022 - 5 mesiacov  - september -  január 2022

  Stupne štúdia na ZUŠ

  Forma štúdia                                                         Eur / mesiac

  spolu

  Prípravné štúdium

  individuálna forma štúdia                                                  4

  20

  skupinová forma štúdia                                                     4

  20

   

  Základné štúdium

  individuálna forma štúdia                                                  8

  40

  skupinová forma štúdia                                                     6

  30

   

  Štúdium pre dospelých

  individuálna forma štúdia                                                 25

  125

  do 25 rokov

  skupinová forma štúdia                                                    20

  100

  Výšku mesačného príspevku je potrebné uhradiť bezhotovostne do 31.10.2021

  Platobné údaje

  Banka:

  Prima banka

  IBAN:                                   SK31 5600 0000 0016  4094  3001

  Konštantný symbol:             308

  Variabilný symbol:                kód žiaka zaslaný mailom

  Informácia pre prijímateľa:   meno žiaka, odbor, ročník

 • Letný workshop vo výtvarnej

  Foto - S. Beťková

  Letná výtvarka 2021.

   

  Počas týchto letných prázdnin sme spolu s niekoľkými žiakmi výtvarného odboru strávili pár zaujímavých dní vo „výtvarke“.

  Venovali sme sa predovšetkým práci s hlinou a tomu a čo deti najviac lákalo- točeniu na hrnčiarskom kruhu. Vyskúšali si vytočiť svoje prvé misky či vázičky - zatiaľ možno nedokonalé, no o to s väčšou  radosťou a nasadením..

  Okrem toho sme jeden deň navštívili Tatranskú galériu v Poprade a prezreli si veľmi zaujímavú inšpiratívnu výstavu: Leonardo da Vinci- stroje a iné... Videli sme ukážky jeho diel, náčrtov aj modelov jeho stavieb, vynálezov či strojov. Medzi nimi napr. kladka, žeriav, počítadlo prejdených metrov, obranné vojenské mechanizmy, či lietajúce stroje.. Niektoré z praktických vecí, ktoré sa používajú dodnes sme si mohli aj vyskúšať. Samozrejme sme zaznamenali kresbami to, čo nás najviac zaujalo.

  Dozvedeli sme sa zaujímavosti o niektorých známych maľbách a predovšetkým o najviac reprodukovanej freske - Posledná večera, ktorej detaily sme si mohli prezrieť na reprodukciách v skutočnej veľkosti.  Nadšení týmito dojmami sme hneď na ďalší deň vytvárali z hliny reliéfne dielka na témy jeho obrazov- Madona, Mona Líza, Dáma s hranostajom.

  Fotografie z tohoročnej „letnej výtvarky“ svedčia o tom, že nás to bavilo a strávený čas bol určite prínosom a inšpiráciou pre všetkých.

  Ďakujem za pomoc pri návšteve galérie v Poprade: Mgr. D. Orgovánovej, Mgr. J.Stephany a S. Beťkovej, st.

  Mgr. Svetlana Beťková

 • Absolventská výstava

  Foto - J. Khouri

 • Oznam - Rada školy

  Rada školy pri Základnej umeleckej škole, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok

  zasadne

  28. júna 2021 o 16.30 h
  v učebni hudobnej náuky základnej umeleckej školy, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok.

   

  Hlavný bod programu:

  • Správa o činnosti Rady školy za obdobie od 01. 01. 2021 do 28. 06. 2021

  Podľa § 24 ods. 15 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov zasadnutie orgánu školskej samosprávy je verejné, ak orgán školskej samosprávy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

   

  Mgr. Viera Kovačičínová

  predsedníčka Rady školy pri ZUŠ LH

 • Absolventský koncert HO a vystúpenie absolventiek TO

  Foto - J. Khouri

   

 • Od 10.5.2021 otvorenie ZUŠ vo všetkých odboroch

  Milí rodičia.

  S veľkou radosťou Vám oznamujem, že od 10.5.2021 sa konečne aj naša ZUŠ otvorí vo všetkých odboroch a ďalej budeme pokračovať v prezenčnej forme vyučovania, samozrejme za všetkých podmienok a nariadení, ktoré sú Vám už veľmi dobre známe.

  Žiaci pri prvom nástupe do ZUŠ musia doniesť tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka i zákonného zástupcu, ktoré nájdete nižšie. Toto tlačivo je potrebné odovzdať do každého odboru, ktoré dieťa navštevuje.

  Ak máte Edupage ZUŠ a vytvorené kontá, vyhlásenie môžete urobiť aj elektronicky.

  Pri prerušení dochádzky do ZŠ na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka opätovne predkladá čestné vyhlásenie nielen do ZŠ, ale aj k nám do ZUŠ.

  Rozvrh hodín v jednotlivých odboroch sa od 10.5.2021 bude meniť do pôvodných rozvrhov zo septembra 2020. Skupinové rozvrhy sú na našej stránke www.zus.lh. Zaradenie do jednotlivých skupín si však odkonzultujte s triednym pedagógom.

  Vo všetkých priestoroch je potrebné dodržiavať ROR ruky, odstup, rúško.

  Dezinfekcia je pri každých vchodových dverách, prosím, dodržiavajte hygienické opatrenia.

  Prezenčná forma je určená pre všetkých žiakov. Ak sa žiak nezúčastní vzdelávania, zákonný zástupca je povinný predložiť ospravedlnenie. Ak žiak ochorie, je prirodzené, že sa nezúčastní prezenčnej formy, dištančná forma už nenahrádza prezenčnú formu vyučovania.

  Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú.

  Sprevádzajúca osoba žiakov do 10 rokov sa zdržiava v priestoroch školy na minimálny čas pri odovzdaní žiaka na vyučovanie a prevzatí z vyučovania. 

  Skupinové vyučovanie

  HO -  sedenie žiakov v dostatočnom odstupe + rúška + riadiť sa pokynmi pedagógov

  VO - sedenie žiakov v dostatočnom odstupe + rúška + riadiť sa pokynmi triedneho pedagóga

  VO - Hybe - predpokladaný nástup na prezenčnú formu od 17.5.2021

  TO - v šatniach max 6 osôb + rúška, v tanečných sálach s dostatočnými rozostupmi + riadiť sa pokynmi triedneho pedagóga

  Žiaci sa po vyučovaní zdržiavajú v šatniach a v budove len na čas nevyhnutný na prezlečenie a hneď odchádzajú z budovy.

  Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

  - v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, zákonný zástupca bezodkladne informuje o tejto situácii triedneho učiteľa a riaditeľa školy

  - žiak nenavštevuje školu, je v domácej izolácii a riadi sa pokynmi RÚVZ alebo všeobecným lekárom žiaka, alebo do oznámenia výsledkov RT - PCR testov, v takom prípade môže byť nahradená dištančná forma vzdelávania ale len v individuálnej forme vyučovania. Skupinová forma túto možnosť neposkytuje. 

  Pri negatívnom výsledku testu žiaka, zákonný zástupca informuje školu a žiak prechádza na prezenčnú formu vyučovania. 

  V prípade pozitívneho testu zákonný zástupca informuje školu. Bude závisieť od zdravotného stavu žiaka, či dištančnú formu vzdelávania v individuálnej forme zvládne a to v čase jeho vyučovacej hodiny, alebo po dohode s triednym pedagógom. 

  Tešíme sa na všetkých žiakov a veríme, že sa nám podarí zorganizovať i spoločný kultúrny umelecký zážitok.

 • ZÁPIS ŽIAKOV DO ZUŠ

  Milí rodičia.

  Blíži sa termín zápisu žiakov do Základnej umeleckej školy, ktorý sa bude konať 27. - 28. 4. 2021.

  Na plagátoch sa dočítate nielen o základných informáciách o jednotlivých umeleckých odboroch, čo všetko sa Vaše dieťa môže naučiť, ale i akou formou pracujeme v dištančnej forme.

  Budeme radi, keď tieto informácie poskytnete i ďalším rodičom vo svojom okolí, ktorí by chceli poskytnúť umelecké vzdelanie svojim deťom. 

  Tešíme sa, že nám zachovávate Vašu priazeň a veríme, že sa čoskoro stretneme i na živom koncerte, alebo výstave.

  HUDOBNÝ ODBOR

  VÝTVARNÝ ODBOR

  TANEČNÝ ODBOR

 • Umenie z blízka 8

  Galéria mesta Bratislavy symbolicky vychádza so svojim programom Umenie z blízka, aby priamo do škôl priniesla diela moderného a súčasného slovenského výtvarného umenia 20. storočia formou reprodukcií diel zo zbierok galérie. Cieľom projektu je prepojenie moderného a súčasného umenia, s ktorým sa mladí ľudia nemajú možnosť bežne stratávať a umožňuje jeho hlbšie porozumenie.

  Do ôsmeho ročníka sa zapojili aj žiaci našej ZUŠ vo veku 9 - 13 r. z výtvarného odboru pod pedagogickým vedením Libuši Vyšnej. Sú to koláže kompozícií vytvorených žiakmi v domácom prostredí počas "prvého" aj "druhého" uzatvorenia škôl. 

  Ďakujeme všetkým žiakom i Mgr. Libuši Vyšnej, ktorí sa zapojili do tohto projektu a želáme veľa ďalších tvorivých aktivít.

 • Zasadnutie Rady školy

  Rada školy pri Základnej umeleckej škole, J. D. Matejovie 591, Liptovský Hrádok

  zasadne

  23. marca 2021 o 16.00 h
  online prostredníctvom platformy Google Meet

  meet.google.com/xyf-jchg-ipc

   

  Hlavné body programu:

  • Správa o činnosti Rady školy pri ZUŠ LH za rok 2020
  • Vyhodnotenie výsledkov hospodárenia ZUŠ LH za rok 2020
  • Návrh na počet žiakov prijatých na štúdium v školskom roku 2021/2022 a návrh na počet tried ZUŠ LH v školskom roku 2021/2022
  • Vyhodnotenie Koncepčného zámeru rozvoja ZUŠ LH za obdobie od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2021  

  Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  § 24 ods. 15 Zasadnutie rady školy je verejné, ak rada školy dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých členov nerozhodne inak.

   § 38b ods. 4  V čase krízovej situácie sa zasadnutie orgánu školskej samosprávy považuje za verejné aj vtedy, ak je zabezpečený jeho verejný priamy prenos. Zasadnutie orgánu školskej samosprávy možno v čase krízovej situácie uskutočniť prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej prítomnosti.

  Mgr. Viera Kovačičínová

  predsedníčka

                       Rady školy pri ZUŠ LH

 • Uchádzame sa o vaše 2%

  Milí rodičia a priatelia umenia.

  I napriek zložitej situácii na Slovensku neustále pracujeme a formujeme Vaše deti v oblasti umenia.

  Uchádzame sa o Vaše 2% z daní prostredníctvom Občianskeho združenia Paleta a husle pri ZUŠ Liptovský Hrádok. Poukázaním podielu z dane z príjmov za rok 2020 podporíte vzdelanie, tvorivosť a talent žiakov ZUŠ a Vašich detí. Aj vďaka týmto finančným prostriedkom vieme lepšie deťom priblížiť umenie profesionálnych umelcov a ďalších aktivít pomáhajúcich pri výchovno-vzdelávacom procese.

  Paleta a husle z finančných prostriedkov prijatých z "2%" doteraz podporilo aktivity organizované v spolupráci so Základnou umeleckou školou nasledovne:

   Výtvarný odbor ZUŠ

  • Grafické techniky s ľahkosťou a veselo
  • Kontrast, plocha, línia, štruktúra, tvar
  • Za umením do Bratislavy
  • Kdo jsme Kto sme - IX. ročník

  Hudobný odbor ZUŠ

  • Cesta za umením
  • Interakcia online vzdelávania s ľahkosťou
  • Nech sa žiakom dobre hrá a nám sa dobre počúva
  • Hudba známa neznáma
  • Sústredenie speváckeho zboru Lúč

  Tanečný odbor – oddelenie moderného tanca ZUŠ

  • Zakúpenie dresov a tanečnej obuvi pre moderný odbor
  • Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2017
  • Kostýmy pre žiakov na záverečný koncert ZUŠ 2016

   

  Dokumenty na stiahnutie a ďalšie informácie môžete získať na http://www.paletaahusle.sk/

  Dôležité termíny:

  ·  do 31. marca 2021 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  ·  do 30. apríla 2021 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

  Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  Ak ste zamestnaní:

  1.      Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

  2.      Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.

  3.      Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska, alebo ich doneste k nám do ZUŠ a my to doručíme na DÚ.

  Ďakujeme za Vašu podporu a váš dar prostredníctvom 2%.

  Verím, že situácia na Slovensku sa čoskoro upokojí. Želám nám všetkým, aby sme to zvládli najlepšie ako vieme v pokoji a zdraví. 

   

 • K sviatku žien

  Milé dámy, mamky, staré mamy, priateľky ....

  Každý rok naša ZUŠ organizovala koncert  pri píležitosti Medzinárodného dňa žien  s názvom K sviatku žien. No je to už dávno, čo sa v kinosále ozývali  tóny hudby, spevu či tanca .... Ale vedzte, že stále na vás myslíme ...

  Dnes som počula krásnu myšlienku:

  „Keď sú ženy šťastné, celý svet sa rozžiari ...“

  A tak v mene celého kolektívu ZUŠ Liptovský Hrádok chcem zaželať všetkým ženám – dámam, veľa radosti a šťastia, rozžiarených úsmevov a iskier v oku, ktorým rozjasníme naše okolie a spravíme niečo pre seba i pre iných....

  Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. art.

 • Otvorenie ZUŠ pre individuálnu formu vyučovania

  Milí rodičia.

  Končia sa nám jarné prázdniny a všetci túžobne očakávame zmeny, ktoré nám umožnia vrátiť sa normálneho režimu.  Momentálna situácia nám však umožňuje otvoriť prevádzku školy len čiastočne.

  Od pondelka  22.2.2021 sa na našej ZUŠ obnoví prezenčné vyučovanie pre individuálnu výučbu žiakov vo veku 1. stupňa základnej školy okrem spevu a dychových nástrojov, ktoré i naďalej pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Všetky informácie Vám budú sprostredkované prostredníctvom pedagógov hlavných predmetov.

  Výtvarný a tanečný odbor  zatiaľ pokračujú v štúdiu dištančnou formou.

  Podmienky nástupu detí do školy

  Podľa usmernenia MŠVVŠ podmienkou pre vstup do školy bude vyplnené a podpísané tlačivo:

  Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti žiaka a rodiča alebo potvrdenie od lekára o prekonaní COVID-19 nie staršie ako 3 mesiace.   

  Všetci žiaci sú povinní nosiť ochranné rúško a použiť pri vstupe dezinfekciu na ruky.

   

 • Rozhodnutie

  ROZHODNUTIE

   

  o  neotvorení Základnej umeleckej školy v pôsobnosti Mesta Liptovský Hrádok

   

  Mesto Liptovský Hrádok ako zriaďovateľ základných škôl s materskými školami a školských zariadení na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2021/10079:1-A1810 z 5.2.2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021 

   

                                                               rozhodlo,

   

  že s účinnosťou od 8.2.2021

  • neobnoví individuálne vyučovanie v základnej umeleckej škole prezenčnou formou pre žiakov vo veku žiaka prvého stupňa základnej školy

   

  Riaditeľka školy zabezpečí naďalej dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov základnej umeleckej školy.

   

  Odôvodnenie:

   

  Týmto rozhodnutím sa vzhľadom na zmenu podmienok školského vyučovania a prevádzky školských zariadení ruší rozhodnutie č. 2021/9418:2-A1810 z 8. januára 2021, pričom školské vyučovanie v školách, v ktorých sa neobnovuje školské vyučovanie, zostáva naďalej mimoriadne prerušené a pokračuje dištančné vzdelávanie a rovnako zostáva aj mimoriadne prerušená prevádzka školských zariadení, ktorých prevádzka sa neobnovuje.

 • PF 2021

  Ďakujeme za Vašu priazeň a podporu v roku 2020 a prajeme Vám:

       zdravie, lebo je najvzácnejšie ...

       šťastie, aby sme si ho viac uvedomovali ....

       pokoj v duši, lebo teraz je veľmi dôležitý ...

       radosť z maličkostí, lebo ich môžeme objavovať každý deň ...

       vnímavé oči na zachytenie tých najkrajších a najbežnejších okamihov

       všedného dňa ...

       citlivé uši počujúce tie najjemnejšie potreby seba samých i tých druhých....

       úsmev na perách, ktorými potešíme našich blízkych a vždy sa nám vráti

       späť ....

       otvorené srdce na prijatie všetkého, čo k nám prichádza ....

       a veľkú spolupatričnosť a ľudskosť, ktorá je tak veľmi potrebná .....

   

  Vianoce plné naplnených prianí a nastávajúci rok 2021 plný splnených

  novoročných predsavzatí Vám želá v mene celého kolektívu ZUŠ

   

  Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. Art.

 • Pozvánka na Radu školu

strana: