• Dištančná forma vzdelávania v ZUŠ

  Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  1. Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

   2. S účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách

  Vyučovanie plynule prebehne na dištančnú formu vzdelávania na základe pokynov triednych učiteľov v každom odbore.
   

 • Tvoríme doma - žiaci z ateliéru Mgr. Jany Khouri

  Botasky - štúdijná kresba 2. ročníka, I. časti, I. stupňa

  Botasky - štúdijná kresba žiakov 3. ročníka, I. časti, I. stupňa

  Botasky - štúdijná kresba žiakov 4. ročníka, I. časti, I. stupňa

  Z tvorby Radany Ivanovej - 2. roč., II. st.

  V materskej škôlke - prípravné štúdium

  Botasky - štúdijná kresba žiakov 2. - 3. roč., II. časti, I. stupňa

  Jedlo - dokreslovaná koláž žiakov 3. - 4. roč., I, časti, I. stupňa

  Prechádzka v daždi  - 2. ročník, I. časti, I. stupňa

  Let balónom - prípravné štúdium​​​​​​​

  Jesenné obdobie mení pohľad na stromy, listy posielajú odkaz - 3.- 4. roč. I. časti, I. st.

  Snenie - 2. - 3. roč. II. časti, I. st.

  Botasky - študijná kresba - II.st.

  Snenie - II. st.

 • Hudobná náuka

  Dištančné vzdelávanie hudobnej náuky prebieha pre každú triedu online prostredníctvom zoom. Každá trieda bude informovaná o novom čase vyučovania prostredníctvom mailovej pozvánky. Prosím, skontrolujte si svoje mailové schránky. 

  Ďakujeme za spoluprácu a flexibilitu.

 • Dištančná forma v skupinovom vyučovaní

  Na základe rozhodnutia MŠVVaŠ podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania sa mimoriadne prerušuje skupinové vyučovanie v základných umeleckých školách vo všetkých odboroch. Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou na základe pokynov triednych učiteľov. Individuálne vyučovanie bude prebiehať naďalej prezenčnou formou podľa rozvrhov.

 • Výstava " 9 + 0 " (alebo 10 ročníkov partnerského projektu "Kdo jsme - Kto sme") Regionálne informačné centrum Česká Skalice 1. - 30. september 2020

  Výstava "Naděje"Obrazy výtvarníkov a výtvarníčiek z partnerských miest Liptovského Hrádku a České Skalice a ich priateľov.1. - 30. september 2020, Galéria FortnaStředisko volného času Bájo Česká Skalice

 • Výška mesačného príspevku na šk. rok 2020 / 2021

 • Nový školský rok 2020/2021

  Dobrý deň, milí rodičia.


  Nový školský rok máme pred sebou a s ním aj nové opatrenia, ktoré je potrebné rešpektovať a zároveň ich aj dodržiavať.

  Pokyny k prevádzke a vnútornému režimu školy od 2.9.2020 vás nasmerujú k ďalším informáciám a priebehu vyučovania na ZUŠ do 14.9.2020. Verím, že situácia sa stabilizuje a my budeme môcť voľne dýchať a učiť sa v normálnom režime.

  Žiaci si pri vstupe dezinfikujú ruky a odovzdajú svojmu triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník Vyhlásenie zákonného zástupcu. Vstup do priestorov školy je povolený len jednému rodičovi. Prosíme všetkých rodičov a žiakov, aby dodržali odstupy v priestoroch ZUŠ i na elokovaných pracoviskách.

  Verím, že spoločne sa nám podarí zvládnuť náročný začiatok roka.

  Všetkým žiakom a rodičom prajem úspešný štart a radosť z učenia sa.

  Mgr. Bronislava Majerčíková, DiS. art.


 • Zasadnutie Rady školy

 • Prijímacie skúšky do ZUŠ

 • Absolventská slávnosť

  Absolventská výstava 2020

  Absolventská slávnosť

  Foto: Jana Khouri

  Absolventská výstava 2020

 • Znovuotvorenie ZUŠ

  Oznam

  Naša ZUŠ-ka opäť otvára svoje brány školy od pondelka 15.6.2020

   

  Vyučovanie v jednotlivých odboroch ZUŠ:

   

  ·       pokračuje podľa pôvodného rozvrhu

  ·       vyučovanie bude skrátené o 10 min. kvôli hygienickým opatreniam, bližšie informácie vám poskytnú triedni pedagógovia

  ·       účasť žiakov je dobrovoľná

  ·       žiaci, ktorí zostanú doma, pokračujú v dištančnej forme vzdelávania

  – v individuálnej forme  v čase svojej vyučovacej hodiny pred pandémiou,

  • skupinové vyučovanie dostane zadanú úlohu prostredníctvom emailu alebo sociálnych sietí

  ·       použitie rúška je povinné u všetkých v čase príchodu a pohybu v priestoroch školy

  ·       počas vyučovania v triedach rúško nemusí byť

  ·       počas prestávky v tanečnom odbore žiaci sa zdržiavajú vo svojej triede a minimalizujú svoj pohyb v priestoroch budovy kultúrneho domu

  ·       dezinfekcia rúk pri vstupe do hlavného vchodu budovy ZUŠ alebo pri vstupe do jednotlivých tried

  ·       dodržiavanie odstupov počas pohybu v priestoroch školy

  ·       zákonný zástupca zotrvá v budove len minimálny čas na odovzdanie alebo prevzatie žiaka

  ·       žiaci sa zdržiavajú v budove školy max. 10 minút pred začatím vyučovania, po jeho skončení opúšťajú budovu ZUŠ bez zdržiavania

  ·       pred nástupom žiaka do školy musí zákonný zástupca vyplniť vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa a odovzdať ho triednemu pedagógovi

  ·       v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) triedny pedagóg žiaka nepreberie

  ·       vyučovanie v tejto forme bude prebiehať do 26. 6. 2020

  ·       posunutý je aj termín klasifikácie: z 18.06. na 23. 6. 2020

   

   Príklady skráteného času vyučovania

  35´hodina - začiatok 13:30 – koniec 14:00 (namiesto 14:05) – 2 x

  70´hodina – začiatok 13.30 – koniec 14.30 (namiesto 14:40)

  Skupinový blok hodín

  3 x 45´       - začiatok 13:30 – koniec 15:35 /namiesto 15:45)

   

   

 • Prijímacie skúšky do ZUŠ

  Milí rodičia.

  Objavili ste u Vášho dieťaťa umelecké vlohy? Často si Vaša dcéra alebo syn spieva, tancuje, alebo si rád/a kreslí? Zapáčil sa mu/jej nejaký hudobný nástroj, na ktorom by sa chcel/a naučiť hrať? Ak sú Vaše odpovede zodpovedané kladne, je čas podporiť Vaše dieťa v týchto aktivitách.

  Naša ZUŠ ponúka umelecké vzdelávanie nielen pre budúcich umelcov, ale ponúkame rozšírenie obzoru a rozvoj umeleckého cítenia pre všetkých žiakov, ktorí majú záujem získať zručnosti v daných oblastiach jednotlivých predmetov, zažiť osobné skúsenosti a prispieť tak  ku komplexnejšiemu rozvoju svojej osobnosti.

  Na štúdium v školskom roku 2020/2021 je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky do 30.júna 2020. PRIHLÁŠKA TU

  Po prihlásení na štúdium formou elektronickej prihlášky sa tešíme na osobné stretnutie 27.- 28.augusta 2020  od 14.00 – 17.00 hod. v hlavnom sídle ZUŠ v budove Domu kultúry v Liptovskom Hrádku, kde budú prebiehať prijímacie skúšky.

  Ku elektronickej prihláške je potrebné zaslať ešte ďalšie 2 dokumenty v elektronickej podobe mailom na zus.lh@stonline.sk

   

  Čestné vyhlásenie

  Súhlas so spracovaním osobných údajov

   

  Základná umelecká škola Liptovský Hrádok

  v školskom roku 2020/2021 otvára štúdium v týchto odboroch:

   

  Hudobný odbor

  • Prípravná hudobná výchova pre deti od 6 rokov (kreatívne vyučovanie, hra na ľahko ovládateľných  hudobných nástrojoch)
  • Základné štúdium (klavír, akordeón, spev, husle, gitara, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, klarinet, zborový spev),
   súčasťou vzdelávania je komorná hra, štvorručná hra, zborový spev a hudobná náuka

  Tanečný odbor

  • Prípravné štúdium pre deti od 5 rokov
  • Základné štúdium v predmetoch tanečná príprava, klasický, džezový 
   a ľudový tanec (tanečná prax podľa zamerania štúdia v tanečnom odbore: scénický a moderný tanec, ľudový tanec v DFS Cindruška)

  Výtvarný odbor

  • Prípravné výtvarné štúdium pre deti od 5 rokov
  • Základné štúdium prvého stupňa a druhého stupňa
   pre žiakov od 6 do 25 rokov

  Prijímacie skúšky

  • pre uchádzačov o štúdium v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore  27. a 28. augusta 2020             od 14:00 do 17:00 v hlavnej budove Základnej umeleckej školy v Dome kultúry na ul. J. D. Matejovie 591 v Liptovskom Hrádku

   

   

                                          

 • Výtvarná súťaž

  POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ  Česká Skalice

  Laura Michalková, žiačka 1.ročníka výtvarného odboru z triedy Mgr. Evy Makarovej, elokované pracovisko Hybe, získala jednu z hlavných cien výtvarnej súťaže  POHÁDKY BOŽENY NĚMCOVÉ v Českej Skalici, ktoré je partnerským mestom Liptovského Hrádku.

  Veríme, že táto cena priniesla nielen veľa radosti, ale aj veľa ďalších inšpirácií a chuti tvoriť nielen pre Lauru, ale aj pre iné deti. Obidvom srdečne gratulujeme a želáme veľa ďalších skvelých úspechov.

 • Výtvarka v domácom prostredí pod vedením E. Makarovej

 • Zdieľanie prác v domácom prostredí pod vedením S.Beťkovej

  Žiaci S. Beťkovej majú zadávané témy a zdieľajú svoje práce cez Facebookové skupiny.

  Pre ročníky PŠ, 1. 2. 3. 4. /I. časť, 1. stupňa je vytvorená skupina: naša výtvarka

  Log in to Facebook | Facebook

   

  Pre  žiakov 1. 2. 3: 4./ 2.časť 1. stupňa VO a II. stupeň je skupina: naša výtvarka2.

  Log in to Facebook | Facebook

  Michal Šafařík - Svet dnes

  Geometria - návrh vzoru 

  Olívia Lehotská

  Sofia Kováčová

  Michal Fašanok

  Matej Fašanok abs

  Foto hádanka- detail

  1 a 2 Olívia Lehotská 2 r. 2 c

  Patrik Pavkovček, absolv 1 st

  Matej Vráblik 3.r

  Michal Safařík 1 r.  II.st

  Matej Fašanok abs

  Sofia Kováčová, 3.r.2.c

  Michal Glavo, 3.r.2 c.

  Počítačová grafika

   

  1 , 2 a  5 - Matej Vráblik

  3 Lucas Melich, 3.r.2.c

  4 Matej Fašanok absolv

  5 Michal Fašanok

  Téma: autoportrét v štýle  komixu

  Matej Vráblik 3r. 2.c.

  Michal Fašanok,4.r.1.c

  Matej Fašanok, absolv.I.st

   Zviera

  Čo rád robím

  Moje zátišie a kytica pre mamu

  Na motívy Van Gogha a Claude Moneta

  Jar a jarné klobúky

  Pohľad z okna - 

  Patrik Pavkovček

  Sofia Šafaříková

  Timur Vrbičan 3, 4, 5

  Tomáš Mezovský 6,7,

  Štúdijná kresba predmetu -

  Matej Fašanok abs

  Matej Vráblik

  Olívia Lehotská

  Tomáš Mezovský 3 r. 2 v

  Sofia Kováčová 
 • Tvoríme v domácom prostredí pod vedením J. Khouri

  Rozprávkové bytosti - 1. ročník

  Návrh na pexeso - 2. ročník

  Pomáham mamičke v kuchyni - 1.-2. ročník

  Zátišie umiestnené na stoličke - 3. ročník

  Autoportrét - 1.-2. ročník II. časti I. stupňa

  Pexeso - 1.-2. ročník II. časti I. stupňa

  Zátišie - 1.-2. roč. II. časti I. stupňa

  Prebúdzajúca sa príroda - 2.-3. ročník I. časti

  Návrh na textilnú potlač - posteľné prádlo - 1. ročník I. časti

  Ako trávim voľný čas - 1.-2. roč. II. časti

  Prebúdzajúca sa príroda, život - 1.-2. ročník II. časti

  Návrh na textilnú potlač - posteľné prádlo - 2. ročník I. časti

  Zo života hmyzu - 1. ročník I. časti

  Návrh na textilnú potlač - posteľné prádlo - 3. ročník I. časti

  Pohľad z okna - 2.-3. roč. I. časti

  Abstrakcia - variácie - 1.-2. roč. II. časti 

  Konské dostihy, automobilové preteky - 1. ročník, I.časti

  Vtáky - 1. - 2. roč. I. časti

  Zátišie - štúdijná kresba - II. stupeň

  Portrét člena rodiny - 3. ročník I. časti

  Šachová etuda - 1. - 2. ročnik II. časti I. st.

  Portrét člena rodiny -2 . ročník I. časti

  Podmorský svet - 1.-2. roč. I. časti

  Portrét člena rodiny - 1. ročnik  I. časť

  Modrý svet - 1. - 2. roč. II. časti

  Podmorský svet - 3. ročník, I. časti

  Kompozícia z písma a dekoru - 1. ročník I. časti

  Digitálna tvorba Radany Ivanovej - 1. roč., II. st.

  Modrý svet - 2. -3. roč. II. st.

 • Zápis do ZUŠ

  Mesto Liptovský Hrádok oznamuje zákonným zástupcom detí – žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Liptovský Hrádok postup pri zápise detí do základných škôl a ZUŠ nasledovne:

  Zápis sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti dieťaťa. 

  Termín zápisu sa uskutoční v dňoch 28.4.2020 – 29.4.2020 v čase od 14,00 hod. do 17,00 hod. viacerými spôsobmi:

  Elektronická online prihláška je pripravená s možnosťou výberu odborov, ako i jednotlivých hlavných predmetov. Ak máte záujem, aby Vaše dieťa navštevovalo viac odborov súbežne, prosíme Vás o vyplnenie každého odboru samostatne.

  K elektronickej prihláške bude potrebné doložiť ešte Čestné vyhlásenie a Súhlas zákonného zástupcu (dokumenty na stiahnutie tu

   

  • Prostredníctvom elektronickej pošty - tlačivá - prihláška, Čestné vyhlásenie a súhlas (tlačivá nájdete v sekcii Na stiahnutie tu ) 

  oscanované tlačivá s podpismi poslať na emailovú adresu zus.lh@stonline.sk

   

  • Vyplnené a podpísané tlačivá vhodiť do schránky umiestnenej na budove školy alebo poštou na adresu ZUŠJ.D. Matejovie 591/14, 03301 Liptovský Hrádok

   

  • Osobne  28.-29.4.2020 od 14.00 – 17.00 hod. - pri vstupe jednej osoby do školy (zákonný zástupca) s použitím rúška, pripraveného dezinfekčného prostriedku a vlastným perom

   

  Rozhodnutie o prijatí

  V prípade, ak má riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty (prihláška, Čestné vyhlásenie, súhlas zákonného zástupcu), rozhodne o prijatí dieťaťa do 30. júna 2020.

  V prípade, ak nemá riaditeľ školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, rozhodne o prijatí dieťaťa najneskôr do šiestich týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

  O rozhodnutí prijatia dieťaťa na štúdium v ZUŠ bude zákonný zástupca dieťaťa informovaný na zadanú emailovú adresu v prihláške

   

  V prípade nejasností nás môžete kontaktovať na adrese: zuslhriaditel@gmail.com

   

 • Príspevok na úhradu nákladov (školné)

 • Hrádocká výtvarka

  Denná kompozícia

  Galéria výtvarného odboru na portáli Zonerama.
  odkaz: https://www.zonerama.com/vytvarka/850430

 • Rozhodnutie Ministerstva školstva

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky sa

  prerušuje školské vyučovanie v školách od 30.marca 2020 do odvolania.

  Riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.

strana: